ගැලරිය
Recent Articles

කනිෂ්ට සේවකයන් කළමනාකරණ සහකාර සේවයට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය - ප්‍රශ්න පත්‍ර, උත්තර පත්‍ර සහ ඒ සඳහා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර


ප්‍රශ්න පත්‍රයපිලිතුරු පත්‍රය
සීමිත තරඟ විභාගය 1998 (1999)ප්‍රශ්න පත්‍රය 
සීමිත තරඟ විභාගය 2002ප්‍රශ්න පත්‍රය 
ලිපිකරු සේවා යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය 1998 (1999)ප්‍රශ්න පත්‍රය 
ලිපිකරු සේවා යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය 2002ප්‍රශ්න පත්‍රය 
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1
ප්‍රශ්න පත්‍රය/ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2
ප්‍රශ්න පත්‍රය/ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 3 ප්‍රශ්න පත්‍රය/ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 4 ප්‍රශ්න පත්‍රය/ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 5 ප්‍රශ්න පත්‍රය/ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 6 ප්‍රශ්න පත්‍රය/ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 7 ප්‍රශ්න පත්‍රය/ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 8 ප්‍රශ්න පත්‍රය/ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 9 ප්‍රශ්න පත්‍රය/ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 10 ප්‍රශ්න පත්‍රය/ පිලිතුරු පත්‍රය

Available only Sinhala medium papers & answers                                                                                                
*චක්‍රලේඛ, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා, ආයතන හා මුදල් රෙගුලාසි නව සංශෝධන හේතුවෙන් සමහරක් පිළිතුරු වර්තමානයට නොගැලපිය හැක.

Share and Enjoy:

2 comments for this post

 1. ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
  සීමිත තරඟ විභාගය 1998 (1999) ප්‍රශ්න පත්‍රය
  සීමිත තරඟ විභාගය 2002 ප්‍රශ්න පත්‍රය
  ලිපිකරු සේවා යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය 1998 (1999) ප්‍රශ්න පත්‍රය
  ලිපිකරු සේවා යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය 2002 ප්‍රශ්න පත්‍රය
  ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය

 2. Link eke නෑ මොනවත්ම

Leave a reply

We will keep You Updated...
Sign up to receive breaking news
as well as receive other site updates!
Subscribe via RSS Feed subscribe to feeds
Sponsors
Template By SpicyTrickS.comSpicytricks.comspicytricks.com
Template By SpicyTrickS.comspicytricks.comSpicytricks.com
Popular Posts
Recent Stories
Connect with Facebook
Sponsors
Search